Matura 2021 w Tychach. Rozpoczęły się egzaminy dojrzałości

Dziś, 4 maja 2021, w całym kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Punktualnie o godz. 9:00, absolwenci liceów ogólnokształcących i szkół technicznych rozpoczęli pierwszy test. W Tychach przystąpienie do tegorocznego egzaminu maturalnego zadeklarowało 1 272 uczniów z 14 szkół.

arc
Matura

Egzaminy każdego dnia podzielone będą na dwie tury. Pierwsza o godz. 9:00 i druga o godz. 14:00. Zgodnie z harmonogramem CKE w pierwszym dniu egzaminów, rano uczniowie zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym, a po południu z językiem łacińskim i kulturą antyczną. Egzaminy pisemne potrwają do 20 maja. Ustne - od 19 do 21 maja.

Harmonogram

4 maja
• godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)
• godz.14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
5 maja
• godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
• godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)
6 maja
• godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
• godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)
7 maja
• godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony)
• godz.14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)
10 maja
• godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język łemkowski, język kaszubski (poziom rozszerzony)
11 maja
• godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
12 maja
• godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony)
13 maja
• godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (poziom podstawowy)
14 maja
• godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)
17 maja
• godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony)
18 maja
• godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony)
19 maja
• godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony)
• godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony)

Mniej zagadnień na egzaminach

W związku z pandemią COVID-19 oraz Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli, który przypadał w okresie edukacji tegorocznych maturzystów, zaplanowana podstawa programowa nie została w pełni zrealizowana. Uczniowie spędzili w szkołach znacznie mniej czasu niż starsi koledzy. Wymagania egzaminacyjne zostały określone w grudniu 2020 roku. W ubiegłych latach bazowały one na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. W tym roku, w zależności od przedmiotu, materiał jest uboższy o 20-30%.

Obowiązkowe dla każdego

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych w zakresie podstawowym. To język polski, matematyka i wybrany język obcy. Uczniowie z klas z językiem nauczania mniejszości narodowych zobowiązani są także do przystąpienia do egzaminu pisemnego z języka ojczystego.

Kolejna nowość

W tym roku, absolwenci szkół nie muszą przystępować do obowiązkowego dotychczas jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. To tzw. przedmioty wyboru. Oczywiście, chętni uczniowie nadal mogą do niego przystępować. Można wybrać maksymalnie 6 przedmiotów z listy: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, matematyka, język polski, nowożytne języki obce. Z danych CKE wynika, że aż 13,5% tegorocznych maturzystów postanowiło skorzystać z możliwości nieprzystąpienia do żadnego egzaminu w zakresie rozszerzonym.

"W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzono"

Taką adnotację w miejscu wyników matury ustnej otrzymają tegoroczni absolwenci. Podobnie jak w roku 2020, uczniowie nie muszą przystępować do egzaminów ustnych. Obowiązkowe kiedyś były dwie takie formy zaliczenia matury. Z języka polskiego i z języka obcego. W tym roku, ustne przeprowadzane są tylko dla maturzystów, którzy potrzebują wyników do zagranicznej rekrutacji na uczelnie wyższe. CKE opublikowała informację o 842 egzaminach ustnych, które zostaną przeprowadzone w całym kraju.

Wymagania

Aby zdać maturę należy uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu dodatkowego, w wersji rozszerzonej, nie ma progu zaliczeniowego. Wynik potrzebny jest jedynie przy rekrutacji na studia. Abiturienci, którzy nie przystąpią do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych będą mogli podejść do egzaminu w drugim terminie od 1 do 16 czerwca.

W reżimie sanitarnym

W tym roku, podobnie jak w 2020, egzaminy będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemicznych, które wspólnie z Centralną Komisją Edukacji i Ministerstwem Edukacji i Nauki, opracowały wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Wymogi sanitarne zostały zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Oto najważniejsze z nich:

  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
  • Przy wejściu do szkoły umieszczony musi być płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu musi być informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.
  • Wpuszczając uczniów/zdających na egzamin należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład: wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-minutowych odstępach czasowych.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Wypunktowane wymogi sanitarne pochodzą z dokumentu "Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów".