Miasto przestanie wypłacać 500+. Zmiany mają nastąpić w 2022 roku

Radni na sesji rady miasta jednogłośnie przyjęli plany wydatków z budżetu miasta na 2022 rok. Wśród planowanego budżetu znalazły się dochody, które będą mniejsze od tych otrzymywanych w 2021 roku. Powód? Miasto przestanie wypłacać 500+.

Unsplash.com
Josh appel Ne TPA Sr bm Q unsplash

Jak informują urzędnicy – dochody w 2022 roku zmniejszają się w stosunku do roku 2021 o 144 mln zł tj. o 14,1%. Spadek ten związany jest w dużej mierze ze środkami otrzymywanymi z budżetu państwa w formie dotacji i subwencji.

Od 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie realizację programu Rodzina 500+ w wyniku czego dotacja z budżetu państwa na ten cel zmniejszy się w 2022 roku w stosunku do roku 2021 o 78 mln zł.

Zmniejszone dochody własne budżetu gminy

W porównaniu do roku 2021 zmniejszają się też dochody własne, czyli dochody pomniejszone o dotacje z budżetu państwa i z jednostek samorządu terytorialnego, subwencje, środki unijne i inne zewnętrzne. W 2022 roku mają wynieść 488 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 26 mln zł, czyli o 5,1%.

Porównując dochody własne, są one niższe niż dwa lata temu – 2021 roku.

- Spadek dochodów własnych miasta wynika z niższych wpływów z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią mniej więcej połowę dochodów własnych. Po ich odliczeniu pozostałe dochody własne z roku na rok rosną. W roku 2022 są wyższe w stosunku do roku bieżącego o 1,9%, a w stosunku do roku 2019 – o 6,8%. Pokazuje to, że spadek dochodów własnych związany jest ze zmianami w przepisach podatkowych, które rozpoczęły się już w roku 2019 – mówi prezydent Tychów, Andrzej Dziuba.

Zmiana opodatkowanie wpływa na finanse miasta

Na przestrzeni lat 2016 do 2019 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych co roku rosły. W sierpniu 2019 roku weszły w życie zmiany zwalniające z podatku dochodowego osoby poniżej 26. roku życia. Dodatkowo jesienią 2019 roku obniżono stawkę podatkową PIT z 18 do 17 % oraz zwiększono kwotę kosztu uzyskania przychodów. Jak informują urzędnicy na skutek tych zmian oraz lockdown-u gospodarczego w roku 2020 dochody budżetu gminy po raz pierwszy od 2009 roku były niższe niż w roku poprzednim. Zmiana wyniosła 5 mln złotych na niekorzyść budżetu miasta.

– W roku 2021 wpływy z PIT powróciły na ścieżkę wzrostową i są aż o 17 mln zł wyższe niż w 2020 roku. Od roku 2022, kwota dochodów z tytułu udziału w PIT przez cały rok nie ulegnie zmianie, niezależnie od koniunktury gospodarczej i faktycznego wpływu tych środków na rachunek budżetu państwa. Ewentualna korekta rzeczywistej kwoty nam należnej za dany rok budżetowy dokonana zostanie z dwuletnim opóźnieniem – informują urzędnicy.