Miasto Tychy ogłosiło trzeci nabór uzupełniający do projektu OZE. Sprawdź, od kiedy można składać wnioski

Gmina Tychy ogłosiła trzeci nabór uzupełniający do projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Grant jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Unsplash.com
Fotowoltaika

Każdy zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien zapoznać się z regulaminem projektu. Wnioski o przyznanie grantu będzie można składać od 15 lutego 2022 roku, do wyczerpania limitu środków.

- Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków. O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc na poszczególne zakresy związane z realizacją projektu. O zamknięciu naboru mieszkańcy zostaną poinformowani: na stronie internetowej projektu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców – informują tyscy urzędnicy.

Lista podstawowa i rezerwowa ma być aktualizowana co dwa tygodnie od dnia otwarcia naboru. Termin podpisywania umów wynosi do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową. Nie później niż do 2 maja 2022 roku. Termin realizacji instalacji OZE jest wyznaczony do 31 maja 2022 roku.

Czego dotyczy nabór uzupełniający?

Jak informuje urząd miasta liczba i rodzaj instalacji podczas naboru jest ograniczona.

 • 17 instalacji solarnych (kolektory słoneczne) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 • 9 pomp powietrznych przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 • 6 kotłów na biomasę (pellet) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (CWU).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Grant pochodzący z projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” może otrzymać każdy kto:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie innej formy prawnej, nieruchomości położonej na terenie Miasta Tychy (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE)
 2. nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tychy z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz miasta Tychy (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji i rozliczenia Projektu),
 3. posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie inwestycja,
 4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa różne źródła ciepła do ogrzewania części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność faktycznie prowadzona jest w budynku).

Dodatkowo, jak zaznaczają urzędnicy:

 • nieruchomość, w której realizowana będzie inwestycja nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.
 • wykonanie inwestycji możliwe jest na/w budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed podpisaniem umowy budynek zostanie oddany do użytkowania.

Maksymalne dofinansowanie dla poszczególnych instalacji OZE może wynieść:

 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 15 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do ciepłej wody użytkowej – do 8 100,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę – do 15 200,00 zł brutto.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Trzeci nabór uzupełniający do projektu OZE