Mieszkańcy pomylili odór nawozu z „zapachem” pochodzącym z oczyszczalni ścieków? Tłumaczenie RCGW

W związku z uciążliwym odorem mieszkańcy Tychów zwrócili się z prośbą o interwencje do Radnych Miasta Tychy. Radne otrzymały odpowiedź, która okazuje się być nie do przyjęcia.

Śląskie.pl
108810

Mieszkańcy dzielnic Urbanowice i Cielmice oraz osiedli Z, T, P i Sigma zgłosili do Radnych Miasta Tychy wnioski o podjęcie działań w sprawie odczuwalnego nieprzyjemnego odoru, którego źródłem może być tyska oczyszczalnia ścieków zarządzana przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S. A.

W zapytaniu wystosowanym przez tyskie radne Lidia Gajdas, Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Anna Krzystyniak możemy przeczytać, że mieszkańcy Tychów zgłaszają, że intensywność odoru budzi ich w nocy.

– Pragniemy podkreślić, ze wiele razy zgłaszałyśmy ten problem podczas sesji Rady Miasta, Komisji, a także były wzywane służby miejskie w celu spisania notatki z wykonanych czynności. Mimo podejmowanych przez nas działań problem stale istnieje i narasta, powodując obniżenie jakości życia mieszkańców. Problem, z którym się stykamy, powinien zostać dogłębnie przeanalizowany w celu znalezienia rozwiązania, które zostanie zaakceptowane ze społecznego punktu widzenia. Zdajemy sobie sprawę, ze walka z uciążliwościami odorowymi nie jest łatwa i nie dotyczy tylko naszego miasta, Jednak należy wdrożyć działania związane z neutralizacją związków odorowych w powietrzu lub biofiltracje źródeł ich emisji, aby w najbliższej przyszłości doszło do wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu w powietrzu – apelują tyskie radne.

Odpowiedź tyskiej spółki RCGW

"Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana w Tychach-Urbanowicach przy ul. Lokalnej jest nowoczesnym obiektem, w którym zespół ekspertów czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem procesów związanych z oczyszczaniem ścieków.

Spółka RCGW S.A., zarządca Oczyszczalni Ścieków, kładzie szczególny nacisk na stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających zredukowanie do minimum naturalnych, niekorzystnych skutków prowadzenia procesu oczyszczania Ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych i odpadów, w tym powstawania uciążliwych zapachów.

„Rolnicy wylewali nawóz naturalny (tzw. gnojowicę) na pola uprawne, przez co w całej okolicy unosił się nieprzyjemny zapach” – informuje RCGW

Każdy z otrzymanych sygnałów dotyczących oddziaływania pracy oczyszczalni weryfikujemy i w tym celu podejmujemy niezbędne działania: o po zgłoszeniu uciążliwości zapachowej wyczuwalnej na ulicy oświęcimskiej w lipcu 2021 r. zweryfikowaliśmy zaistniały problem z osobą będącą pracownikiem oczyszczalni Ścieków, zamieszkującą na ul. Oświęcimskiej. Pracownik zauważył, że w dniu którego dotyczyło zgłoszenie w okolicy ul. Oświęcimskiej rolnicy wylewali nawóz naturalny (tzw. gnojowicę) na pola uprawne, przez co w całej okolicy unosił się nieprzyjemny zapach. Z relacji ww. pracownika wynika, że z całą pewnością nie był to zapach pochodzący z Oczyszczalni Ścieków.

Pracownicy RCGW S.A. na bieżąco monitorują pracę urządzeń mogących mieć wpływ na Środowisko, nie odnotowano jednak w tym czasie żadnych nieprawidłowości.

Pracownicy RCGW S.A. dokonali również sprawdzenia całej sieci kanalizacyjnej - w okolicach, z których pochodziło zgłoszenie, w wyniku sprawdzenia ww. miejsc nie odkryto żadnych nieprawidłowości związanych z emisją substancji złowonnych. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby jak najbardziej ograniczyć uciążliwości zapachowe pochodzące z procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów oraz odpadów, stosując nowoczesne technologie oczyszczania powietrza procesowego:

dla zwiększenia komfortu otoczenia, dążymy do osiągnięcia całkowitej neutralności zapachowej oczyszczalni, w tym celu zhermetyzowaliśmy większość obiektów mogących być źródłem substancji złowonnych,

na terenie oczyszczalni ścieków zamontowane są 4 nowoczesne biofiltry, które mają za zadanie biofiltrację powietrza pochodzącego ze źrodeł emisji substancji złowonnych. Ponadto każda z nowych inwestycji realizowanych na oczyszczalni ścieków zakłada konieczność oczyszczania powietrza procesowego i w taki sposób jest realizowana.

w celu zniwelowania uciążliwości zapachowej pojawiającej się podczas rozładunku odpadów do Zbiornika Odpadów Tłuszczowych (ZOT), zamontowano barierę antyodorową, która włączana jest automatycznie w momencie otwarcia klapy podczas dostawy odpadów do ZOT. Przestrzegamy również ustaleń, jakie zostały zawarte podczas wizji lokalnej przedstawicieli Urzędu Miasta w Tychach na oczyszczalni Tychy Urbanowice w dniu 06.07.2O21r., dotyczących ciągłej pracy bariery (tzn. przy zamkniętej klapie zbiornika ZOT) podczas wysokich temperatur zewnętrznych. Dodatkowo zapewniamy, że każdy rozładunek odpadów do zbiornika ZOT, który następuje w ciągu doby, odbywa się przy włączonej barierze antyodorowej i wentylatorze wyciągowym do biofiltra. Klapa zbiornika ZOT zamykana jest bezpośrednio po zakończeniu rozładunku odpadów do ZOT.

Dzięki podjętym działaniom uciążliwości odorowe zostały zniwelowane.

Z przedstawionej przez Panie Radne interpelacji wynika, że szczególny wzrost uciążliwości zapachowych odnotowywany jest w godzinach nocnych i wieczornych. W ww. godzinach na terenie oczyszczalni nie odbywają się dostawy odpadów, a wszystkie zbiorniki pozostają hermetycznie zamknięte, nie ma więc takiej możliwości, aby uciążliwości zapachowe wyczuwalne w nocy pochodziły z terenu Oczyszczalni Ścieków. Rozumiemy, że problem uciążliwości zapachowych jest niezwykle istotny dla mieszkańców gminy Tychy i należy go niezwłocznie rozwiązać. Pragniemy zwrócić uwagę, że na terenach tyskiej podstrefy KSSE znajduje się bardzo wiele firm zajmujących się różnego rodzaju produkcją jak również składowaniem i przeróbką różnego rodzaju produktów. W związku z tym kierowanie oskarżeń w stronę tylko jednego podmiotu nie pozwoli na znalezienie źródeł problemów i nie rozwiąże zaistniałej sytuacji.

„Jest wiele innych zakładów mogących być źródłem powstawania nieprzyjemnych zapachów” – informuje RCGW

Oczyszczalnia Ścieków znajduje się na wschodnich krańcach tyskiej podstrefy KSSE przez co odległość oczyszczalni od miejsc, w których występuje problem odorów jest bardzo duża, zdecydowanie bliższym tych miejsc jest wiele innych zakładów mogących być źródłem powstawania nieprzyjemnych zapachów. Tematyka uciążliwości zapachowej jest trudna, z uwagi na fakt mocnej subiektywizacji tematu identyfikacji zapachów. W zdecydowanej większości osoby zgłaszające uciążliwości zapachowe tak na prawdę nie są w stanie określić skąd pochodzą odory, a ich stwierdzenia są jedynie przypuszczeniem. W związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na możliwość powstawania substancji złowonnych również na terenie innych zakładów tyskiej podstrefy KSSE".

Radne nie zgadzają się z wyjaśnieniami RCGW

W odpowiedzi na wyjaśnienia RCGW S. A. radne poinformowały, że „wyjaśnienia są absolutnie nie do przyjęcia”.

„W Państwa piśmie czytamy, że kierujemy wobec jednego podmiotu oskarżenie, dlatego w tym miejscu chcemy podkreślić, że nasze działanie jest podyktowane wieloma wnioskami mieszkańców, którzy jasno wskazali, że źródłem powstawania odoru/fetoru jest oczyszczalnia ścieków.

Odór pojawia się bardzo często i zawsze jest intensywny, dlatego wskazywanie, ze rolnicy wylewali nawóz naturalny na pola uprawne, jest tłumaczeniem, które trudno skomentować, gdyż każdy potrafi rozróżnić zapach tzw, gnojownicy od występującego fetoru,

Nadto wskazujemy, że jako Radne miasta jesteśmy zobligowane do podejmowania działań w sprawach, jakie są do nas kierowane. Prezesie, apelujemy do całego zarządu spółki, aby sygnalizowanie istniejącego od dłuższego czasu problemu nie było odczytywane jako oskarżenie a jako sprawa do wnikliwej analizy i wdrożenia odpowiednich działań ze strony spółki, które wpłyną na poprawę bieżącej sytuacji. Wnosimy o skupienie się na rozwiązaniu problemu, a nie analizowaniu, które z pozostałych przedsiębiorstw w KSSE może mieć swój udział w generowaniu nieprzyjemnego odoru.

Napisaliście Państwo, że Oczyszczalnia Ścieków jest nowoczesnym obiektem, zarządzanym przez zespół ekspertów jednak jesteśmy przekonane, ze istnieje wiele zróżnicowanych działań krótko i długoterminowych, które mogą przełożyć się na odczuwalną poprawę sytuacji dla mieszkańców naszego miasta. Wiemy, że wyeliminowanie problemu odoru to trudne zadanie, ale nie niemożliwe. Jednocześnie przypominamy, ze tylko wspólne i harmonijne działanie przyniesie oczekiwany skutek. Problem odoru należy jak najszybciej rozwiązać, aby mieszkańcy nie musieli zmagać się z tą uciążliwością. Każdy z nas chce mieszkać w przyjaznej i czystej przestrzeni, dlatego liczymy, że dołożycie wszelkich możliwych starań, aby sprawa znalazła pozytywne rozwiązanie” – apelują tyskie radne.

RCGW S. A. do momentu publikacji artykułu nie odpowiedziało na apel radnych.