Obok Parku Rodzinnego w Tychach mogą powstać kolejne bloki. Radni zadecydowali

Podczas sesji rady miasta tyscy radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego. Znaczna część terenu może być poddana zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

google.com/maps
Osiedle U Tychy

Tyscy radni podczas styczniowej sesji stwierdzili, że projekt miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu Osiedla U nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

Ustalony w tym rejonie teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza:

 • Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • Możliwość działalności lokali usługowych na pierwszej kondygnacji
 • Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 25%
 • Geometria dachów budynków – płaskie
 • W przypadku stosowania tynków, nakaz stosowania na co najmniej 80% powierzchni każdej
  elewacji, barw: odcienie bieli, odcienie szarości, beży i zieleni.
 • Nakaz zachowania istniejących drzew, z dopuszczeniem wycinki pielęgnacyjnej oraz uzupełnienia nasadzeń.
 • Wysokość budynków do 27 m – daje to możliwość powstania 8 kondygnacji nadziemnych.
 • Zakaz lokalizacji garaży naziemnych.
– Przy ulicy Sikorskiego wprowadziliśmy Stefę SZ, gdzie może być tylko zieleń urządzona z uwagi na ochronę istniejących zadrzewień. Ponadto w planie będzie można zrealizować małą architekturę, place zabaw, urządzenia sportowe, ciągi piesze i rowerowe – mówiła podczas sesji naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Magdalena Zdebel.

Dodatkowo naczelnik wydziału dodaje, że były prowadzone konsultacje społeczne podczas nich nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców.

Wyniki głosowania radnych

Radni większością głosów przyjęli uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania.

 • Za: Chemicz-Pałys Karolina, Czarnota Wojciech, Gajdas Lidia, Gwóźdź Grzegorz, Hajduk Jarosław, Kasperczyk Michał, Kołodziejczyk Grzegorz, Konieczna Barbara, KosowskaPawłowicz Patrycja, Król Krzysztof, Kściuczyk Andrzej, Nurbagandow Ali, Oleksiak Iwona, Paździorek-Pawlik Urszula, Skapczyk Anita, Sobociński Sławomir, Twardzik Józef, Wróbel Sławomir, Wysocka-Siembiga Aleksandra, Żelazny Rafał
 • Przeciw: Pabian Aleksandra
 • Wstrzymuje się: Danielczyk Edyta, Wencepel Dariusz
 • Brak głosu: Krzystyniak Anna
 • Nieobecny: Gołosz Marek