Projekt „Szybki powrót”. PUP Tychy przygotował projekt dla osób do 30 roku życia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 40 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy. Którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne, zamieszkujące miasto Tychy i powiat bieruńsko-lędziński.

Praca Tychy

Program w szczególności skierowany jest dla osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2,

Etap rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco od 01.06.2021 do momentu zrekrutowania wszystkich uczestników projektu.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Projekt zakłada kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia przez uczestnika projektu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wynikającymi z Indywidualnym Planem Działania (IPD)

  • prace interwencyjne dla 20 osób,
  • bon zatrudnieniowy dla 20 osób.

Okres realizacji:

  • 01.06.2021r. - 31.05.2023r.

Grupa docelowa projektu:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których:

  • 80 % stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • 20 % stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby, których udział będzie wpisywał się w działania na rzecz wyrównania szans płci w projekcie, zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osoby, których uczestnictwo pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników.

Wagi punktowe:

  • Kobiety 11 pkt
  • Mężczyźni 10 pkt
  • Osoby, które utraciły pracę po 01.03.2020r. na skutek pandemii +2 pkt
  • Osoby w najtrudniejszej sytuacji + 1 pkt

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do projektu 11 pkt.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie