Stanowisko Urzędu Miasta Tychy w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla spalarni odpadów

Urząd Miasta Tychy odniósł się do decyzji środowiskowej wydanej przez prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby. 28 lipca 2022 roku prezydent miasta wydał pozytywną decyzję dotyczącą budowy spalarni odpadów w tyskiej dzielnicy.

UM Tychy
Urząd Miasta Tychy

Pomysł budowy spalarni odpadów RDF od samego początku budzi kontrowersje wśród mieszkańców Tychów. Instalacja przekształcania odpadów RDF/pre-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych wraz z odzyskiem energii odnawialnej ma zostać wybudowana w Tychach przy ulicy Dojazdowej 10. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie inwestycji wpłynął do prezydenta Tychów 30 grudnia 2020 roku. 28 lipca 2022 roku prezydent Tychów Andrzej Dziuba podjął decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy spalarni odpadów w Wilkowyjach.

Inwestorem, który ma zająć się budową i obsługą spalarni będzie firma Instalmedia, której prezesem jest Marek Mrówczyński. W latach 2002-2014 kierował spółką Master - Odpady i Energia, a potem do 2019 Elektrociepłownią Będzin. Spółka Instalmedia wywodzi się z PEC Tychy. Prezes Mrówczyński odpowiadał m.in. za budowę zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów Master przy ul. Lokalnej w Tychach.

Treść stanowiska Urzędu Miasta Tychy

„Wniosek w tej sprawie złożyła spółka Instalmedia sp. z o.o. 30 grudnia 2020 r. do Prezydenta Miasta Tychy.

Urzędnicy bardzo wnikliwie przeanalizowali złożony wniosek i nie znaleziono podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej. Inwestor spełnił wszystkie określone przepisami wymogi, przestawił spójne i rzeczowe wyjaśnienia. Wniosek został także pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz uzyskał pozytywne uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przeanalizowano także wszystkie złożone w terminie pisma oraz zawarte w nich uwagi i wnioski mieszkańców miasta. Urzędnicy odpowiedzieli na wszystkie 1482 pisma, jakie wpłynęły (1466 były tej samej treści). Pisma i petycje mieszkańców są istotnym elementem postępowania, ale nie mogą stanowić jedynej przyczyny wydania odmownej decyzji środowiskowej.

W uzasadnieniu decyzji wskazano również, że przy spełnieniu warunków jasno określonych w decyzji środowiskowej przyjęte rozwiązania technologiczne nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz zdrowie i życie lokalnej społeczności.

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy Wilkowyje inwestor m.in. zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem najważniejszych wytycznych zawartych w Konkluzjach BAT (w tym tych związanych m.in. z ogólną efektywnością środowiskową).

Decyzja prezydenta o środowiskowych uwarunkowaniach nie kończy procedury prawnej. Przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Pełna, pond 100-stronnicowa treść decyzji dostępna jest w serwisie BIP.

Spalarnia śmieci w Tychach

Może Cię zainteresować:

W Tychach ma powstać spalarnia odpadów. Energia będzie pochodziła ze śmieci nie nadających się do recyklingu

Autor: Tomasz Stankiewicz

14/02/2022