Studenci mogą otrzymać prawie 2 tys. złotych! Chodzi o stypendium UM Tychy

Jak informuje Urząd Miasta Tychy do 30 września, studenci legitymujący się wybitnymi osiągnięciami naukowymi i zaangażowaniem w pracę na rzecz promocji i rozwoju miasta Tychy mogą składać wnioski o przyznanie stypendium „Quid discis tibi discis” (Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz).

Sincerely media d Gx Oge XA Xm8 unsplash

Uprawnionymi do składania wniosków są studenci, których średnia ocen pozwala otrzymać stypendium naukowe w macierzystej uczelni. Wraz z wnioskiem o przyznanie nagrody kandydaci należy złożyć potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych oraz dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy. Można również składać kopie innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku przez Kapitułę.

Potrzebne dokumenty

Wraz z wymienionymi dokumentami wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych, w związku z pracami zmierzającymi do oceny wniosków.

Wnioski można pobrać i składać w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy (pok. 302, III piętro, tel. 32/776 33 02) lub wysłać listem poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy – al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy.

Prawie 2 tys. złotych

Wysokość stypendium ustala się na jednokrotność kwoty bazowej określonej każdorazowo w budżecie państwa i stanowiącej podstawę do obliczania diet radnych miasta Tychy, kwota ta jest kwotą brutto i wynosi 1 789,42 zł

czytaj więcej:

Stypendium

Tychy przyznały stypendia "Quod discis tibi discis"

BO 2022

BO 2022 - Lista wygranych projektów!

Tychy

Tychy w czołówce rankingu finansowego samorządów!

Tychy Urząd Miasta

Budżet miasta na 2022 rok uchwalony

Osiedle A

Nagroda dla tyszan za udział w spisie

Spalarnia odpadów w Tychach?

W mieście powstanie spalarnia śmieci?

Pasieka przy SMS Tychy

Przy tyskiej szkole powstała pasieka