W Tychach powstanie spalarnia odpadów? Miasto wydało oświadczenie

Możliwość budowy w Tychach spalarni odpadów wzbudza duże kontrowersje. Chodzi o wykonawcę, który w zeszłym roku stracił zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Unsplash,com
Spalarnia odpadów w Tychach?

Inwestor, który miałby wybudować w Tychach spalarnie odpadów to spółka BM Recykling z Andrychowa. To na terenie tej firmy w Siemianowicach Śląskich miało dochodzić do częstych pożarów składowanych nieczystości. Z dochodzenia w sprawie pożarów wyszło na jaw, że odpady powinny być składowane w innym miejscu, niż faktycznie były.

Dzięki zaangażowaniu prezydenta Siemianowic Śląskich i poparciu jego działań przez mieszkańców, finalnie 12 sierpnia 2020 roku Marszałek Województwa Śląskiego cofnął wydane przez niego "zintegrowane pozwolenie dla firmy BM Recykling dla zintegrowanej instalacji przetwarzania odpadów do produkcji alternatywnych paliw".

Oburzenie mieszkańców

Ostatnio sprawę związaną z lokalizacją inwestycji nagłośniła Rada Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, która w ten sposób skomentowała planowaną budowę:

„W związku z próbą ulokowania inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na pogorszenie warunków życia mieszkańców poprzez dodatkową emisję odorów z obszaru strefy ekonomicznej (z czym i tak mamy obecnie wielki problem) oraz brakiem możliwości naszego uczestniczenia jako strona w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie: "Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy", przedstawiamy uzyskane informacje odnośnie w/w inwestycji:

Instalacja ma przetwarzać biomasę oraz odpady stanowiące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ/PUPZ), proces zakłada przygotowanie, magazynowanie, zbieranie odpadów do przetworzenia. Przewidywana jest również instalacja do spalania wytworzonego w procesach fermentacji biogazu celem wytworzenia z niej energii elektrycznej oraz cieplnej.

W 1 etapie inwestycji będzie przetwarzane około 36.500 Mg/rok (do 100 Mg/dobę)

W 2 etapie inwestycji będzie przetwarzane około 73.000 Mg/rok (do 200 Mg/dobę)

Instalacja będzie pracować bez przerwy w ruchu ciągłym od poniedziałku do niedzieli przez 24h/dobę. Substraty będą dowożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00

Dodatkowe informacje:

PRODUKTY UBOCZNE POCHODZENIA ZWIĘRZĘCEGO (PUPZ) oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.”.

Stanowisko Urzędu Miasta Tychy

Po ukazaniu się informacji o próbie uzyskania decyzji środowiskowej na budowę spalarni w Tychach , poprosiliśmy Urząd Miasta Tychy o komentarz w sprawie. Jako odpowiedź otrzymaliśmy oficjalne stanowisko:

„W związku z wnioskiem złożonym przez prywatnego inwestora - BM Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy", zlokalizowanego przy ul. Lokalnej, informujemy, że postępowanie w tej sprawie jest w toku. Wniosek rozpatrywany jest przez Urząd Miasta Tychy pod kątem formalno-prawnym. Wraz z wnioskiem złożony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który aktualnie podlega opiniowaniu oraz uzgodnieniu przez organy zewnętrzne: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że postępowanie trwa, a decyzja w tej sprawie nie została jeszcze wydana. Procedowanie sprawy może potrwać nawet kilka miesięcy.
W ramach postępowania wpłynęło wiele uwag, petycji oraz sprzeciwów wobec planowanego przedsięwzięcia. Wszystkie zostały zarejestrowane i zapewniamy, że będą podlegały wnikliwej analizie”.

Spalarnie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów pozwala skutecznie zredukować problem gospodarowania odpadami. Jednak najważniejsze jest, żeby system, komory i filtry, które biorą udział w całym procesie, funkcjonowały zgodnie z zasadami i były poddawane częstym kontrolom.

Plusem takich spalarni jest możliwość przetwarzania ciepła, które powstaje w trakcie spalania do produkcji energii elektrycznej. Obecnie w Tychach w spółce Master – Odpady i Energia, wykorzystuje się odpady biodegradowalne, które w wyniku fermentacji wydziałają biogaz.

Jak możemy przeczytać na stronie Master – Odpady i Energia, biogaz jest czyszczony z siarkowodoru i związków krzemu, a następnie trafia do dwóch agregatów kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Spalarnie odpadów mają wielu zwolenników, ale przeciwnicy ich budowy zauważają, że składowanie odpadów ma mniejszy wpływ na klimat niż spalanie. Dodają też, że może jeszcze nie opracowaliśmy technologii 100% wykorzystywania odpadów, ale kiedy taka się pojawi, być może kiedyś będziemy mogli je ponownie wykorzystać.