W Tychach rusza nabór wniosków do nowego programu wymiany węglowych źródeł ciepła

Już 27 kwietnia w mieście rozpocznie się nabór wniosków do nowego programu wymiany kopciuchów. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach grantowego projektu „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”.

Xxdddddddddddddd

Wnioski o przyznanie grantu można składać od 27 kwietnia (godzina 9:00) do 28 maja (do godziny 23:59). Listy podstawowe i rezerwowe będą ogłaszane od 12 lipca 2021 roku. Urząd Marszałkowski planuje rozstrzygnięcie konkursu już w grudniu.

Kwota grantu

O dofinansowaniu projektu, w przypadku dużej liczby wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kwota alokacji wynosi 5 527 000,00 złotych. Granty wynosić będą od 9 000 tys. do 10 400 złotych brutto.

Dla kogo?

Dofinansowanie może otrzymać każdy mieszkaniec, który spełnia dwa jednoczesne warunki:

 • posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:

 1. przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,

 2. kotłem gazowym (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie),

 3. kotłem na biomasę (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie).

 • posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej (spełnia jeden z dwóch poniższych punktów):

 1. wykonanie w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku (2021) o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w budynku: docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków.

 2. posiadanie pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (2021 rok).

Potrzebne dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.niskaemisja.pl/link/wniosektychy.

Aby otrzymać grant, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie grantu
 • załączniki do wniosku o przyznanie grantu:
 1. zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),

 2. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy,

 3. zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego klasę źródła ciepła,

 4. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) - jeśli dotyczy.

Jak złożyć wniosek?

 • w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online grantobiorca będzie dodatkowo poproszony do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który zostanie wysłany po złożeniu wniosku online),
 • w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej: https://www.niskaemisja.pl/link/tychyFAQ

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: https://www.niskaemisja.pl/tychy/

Opracowane na podstawie informacji z UM.