W Tychach zakończono prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym raz na 10 lat urzędy miast powinny wykonać prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Takie prace w Tychach geodeci wykonywali przez ostatni rok – każdy właściciel będzie mógł się teraz zapoznać z ich efektami.

Tychy

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne art.21 ust.1 "Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych (...)".

Obowiązkiem organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, jest sukcesywne jej aktualizowanie, tak by była ona wiarygodna i przydatna. Organ przeprowadza aktualizację modernizując obecną bazę danych. Ostatnio taka modernizacja była przeprowadzana w Tychach w latach 2000-2005 - mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Celem modernizacji jest przede wszystkim uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i dostosowanie danych do nowych, aktualnie obowiązujących przepisów.

- Przeprowadzenie modernizacji powoduje, że dane są zgodne z rzeczywistym stanem i z obowiązującymi przepisami, a to bezpośrednio przekłada się na przyspieszenie obsługi naszych klientów - mówi Paweł Ruszkowski – naczelnik wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Tychy i dodaje: Firmy na podstawie zdjęć lotniczych o bardzo dużej szczegółowości i oględzin nieruchomości w terenie sprawdzały, czy to co jest w terenie jest zgodne z tym, co się znajduje w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Prace modernizacyjne prowadzone są przez firmy Unimap s.c. J. Bryk D. Malcharek z Katowic oraz PGK Vertical sp. z o.o. z Żor, które zostały wyłonione w przetargu nieograniczonym.

Czym zajmowali się geodeci?

Wykonawcy weryfikowali m.in. faktyczne zagospodarowanie działki, co może skutkować zmianą użytku gruntowego znajdującego się na działce lub funkcji użytkowej budynków. Przykładowo, użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako "B"- tereny mieszkaniowe, obejmuje nie tylko grunt pod budynkiem mieszkalnym, ale również grunt zagospodarowany m.in pod urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, podwórza, dojazdy, przejścia, trawniki czy rabaty.

Czym skutkuje modernizacja ewidencji?

Modernizacja ewidencji może więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.