Wystaw opinię o jakości transportu, dróg itp. w GZM. Wypełnij ankietę dla Metropolii!

Rozpoczyna się pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Jedną z ważniejszych kwestii na początku prac jest poznanie opinii mieszkańców. Co myślą o warunkach życia, jaka jest ich opinia o funkcjonowaniu transportu, jakości dróg, rozwoju rynku pracy i dostępie do usług publicznych. To niektóre z pytań, które Metropolia postawiła w ankiecie online.

Adam grabek P Pr7 LA1 I 3 U unsplash

Ankieta zawiera pytania dotyczące oceny najważniejszych dziedzin funkcjonowania Metropolii. Należą do nich m.in. transport publiczny, jakość dróg, dostęp do służby zdrowia, szkół, oferta wydarzeń kulturalnych. W ankiecie można się wypowiedzieć na temat stanu środowiska, rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz warunków rozwoju przedsiębiorczości. Wypełniający ankietę może też wskazać wyzwania stojące przed Metropolią.

Ankieta

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie powinno trwać max. 10 minut. Formularz można wypełnić do 20 września 2021 r. w formie elektronicznej.

Link: Ankieta do wypełnienia

Podczas dalszych prac nad dokumentem Strategii zostaną zorganizowane konsultacje społeczne.

Strategia rozwoju GZM

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. będzie najważniejszym dokumentem strategicznym GZM, który określi wizję i cele rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na najbliższe kilkanaście lat. Ma koncentrować na kwestiach takich jak: poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej, ale także ma odnosić się do współczesnych wyzwań i potrzeb. Strategia będzie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe Metropolii oraz określi jej potencjały. Na ich podstawie wyznaczane będą działania służące poprawie jakości życia mieszkańców i wzmacnianiu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ponadto, w dokumencie znajdą się również zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, w tym model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz rekomendacje na temat kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest na IV kwartał 2022 r. Dokument ten zastąpi obecnie obowiązujący „Program Działań Strategicznych”, który wyznaczył główne kierunki działań w pierwszej fazie funkcjonowania Metropolii. Określa on około 30 zadań do realizacji w latach 2018-2022, w ramach pięciu priorytetów rozwojowych.