Czy niedaleko Tychów powstanie zbiornik przeciwpowodziowy? Zbiornik ma chronić Kraków przed powodziami

W miejscowości Gostyń (gmina Wyry, powiat mikołowski) planowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Na obszarze 403 ha planowo miałby powstać jeden z suchych zbiorników przeciwpowodziowych.

Celem budowy zbiornika jest zmniejszenie zagrożenia, a także ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia Wisły powyżej Krakowa), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią Krakowa.

Zmiany klimatu realnym problemem

Plany budowy suchych zbiorników w Polsce zakładają wzrost poziomu wody w rzekach w związku z postępującymi zmianami klimatu. Inwestycja ma zabezpieczyć na następne lata przed ryzykiem zalania okoliczne miejscowości, w szczególności Kraków.

Protest mieszkańców gminy Wyry

Budowa zbiornika budzi niepokój wśród mieszkańców, którzy podczas konsultacji społecznych wyrazili jednostronny sprzeciw. Kontynuacją sprzeciwu mieszkańców był protest wystosowany do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przez urząd gminy Wyry. 12 maja 2021 r. gmina otrzymała oficjalną odpowiedź, w której Wody Polskie zapewniają, że budowa zbiornika nie zagrozi okolicznym mieszkańcom oraz ich zabudowaniom.

Po przeanalizowaniu opinii zgromadzonych w trakcie trwania konsultacji społecznych podjęto decyzję o pozostawieniu na liście rekomendowanych działań zbiornika Gostyń na rzece Gostyni. Jednocześnie podkreślamy, że nadal jesteśmy przed etapem prac projektowych, a więc pozostajemy otwarci na dyskusję i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, jak również bierzemy pod uwagę przekazywane wnioski i informacje - informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Pragniemy zaznaczyć, że planuje się realizację zbiornika suchego, z zachowaniem naturalnego przepływu rzeki w okresie bez powodzi, którego okresowe zalewnie będzie miało miejsce wyłącznie w czasie trwania wezbrania. Zbiornik suchy w istotny sposób obniży zagrożenie powodziowe dla terenów położonych poniżej, tym samym może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności działek, zyskujących dodatkowe zabezpieczenie przez powodzią, które są wynikiem, lokacji części gminy w obniżeniu doliny Gostyni. Proponowany zbiornik przyczyni się więc do ochrony terenów niżej położonych. Budowa samego zbiornika prowadzi w konsekwencji do uporządkowania gospodarki wodnej w jego sąsiedztwie, stąd zostanie znacząco zredukowana także możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, które są częstym zjawiskiem w gminie Wyry.
Pragniemy podkreślić, że proponowana lokalizacja zapory i czaszy zbiornika Gostyń nie obejmuje swoim zasięgiem obszarów zabudowanych, a jedynie tereny łąk, pól i zakrzaczeń, na których i tak ze względu na bezpośrednią bliskość cieku zabudowa mieszkaniowa byłaby utrudniona. Obawy o zatrzymanie naturalnego spływu Gostynki i zalanie terenów przyległych wydają się nieuzasadnione, ponieważ poziom piętrzenia na zbiorniku uwzględnia zasięg tzw. cofki i jest ustalany m.in. w oparciu o bezpieczne oddalenie linii zabudowy od podpiętrzonego cieku. Dokładny zasięg cofki stanie się przedmiotem analiz na etapie projektu technicznego. Okres zalegania wód w zbiorniku suchym wynosi przeciętnie kilka dni, stąd nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na poziom wód gruntowych w jego bezpośredniej bliskości. Poza tym na etapie projektu warunki gruntowo wodne staną się przedmiotem dogłębnych analiz i w przypadku stwierdzenia niekorzystnych uwarunkowań zostaną zastosowane adekwatne środki techniczne tj. przesłony przeciwfiltracyjne w gruncie, które uniemożliwią napływ wód na tereny przyległe i zalanie piwnic budynków - informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.