Dyskryminacja wobec niezaszczepionych? Tyscy radni podjęli decyzję w sprawie petycji

Tyscy radni podjęli uchwałę dotyczącą petycji wniesionej przez Fundację Nowe Spektrum z Kobióra, wzywającej do przyjęcia uchwały o przeciwstawieniu się wszystkim działaniom dyskryminującym ze względu na odmowę poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19.

Unsplash.com
Mufid majnun c M1a U42 Fn Rg unsplash

Urząd Miasta Tychy uznał petycję za bezzasadną i odmówił jej uwzględnienia. Jako argumenty za odrzuceniem petycji radni wskazali, że zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP zawarte są w niej zasada równości i zakaz dyskryminacji. Zgodnie z tym przepisem wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

W uchwale dotyczącej odrzucenia petycji zaznaczono, że rada gminy musi mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały:

„Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewiduje, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1). Natomiast żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym, ani inny przepis szczególny, nie przewiduje uprawnień rady gminy do podejmowania jakichkolwiek działań władczych czy kontrolnych w stosunku do innych organów administracji publicznej (poza działalnością kontrolną określoną w art. 15 ustawy o samorządzie gminnym). Do kompetencji rady gminy nie należy więc podejmowanie uchwał, których przedmiotem byłyby kwestie określone w art. 32 Konstytucji (zasada równości i zakaz dyskryminacji) oraz władczych w stosunku do organów administracji centralnej”.

– Podjęcie takiej uchwały wykraczałoby poza zakres zadań gminy i wobec tego taka uchwała byłaby niezgodna z obowiązującym prawem – informują radni.

W dalszej części uzasadnienia, tyscy radni informują, że:

„Rada Miasta Tychy nie znajduje uzasadnienia do podjęcia uchwały intencyjnej, której przedmiotem byłyby kwestie wskazane w petycji Fundacji Nowe Spektrum. Zakaz dyskryminacji, m.in. w miejscu pracy oraz w miejscach publicznych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. W ocenie Rady Miasta Tychy nie ma zatem potrzeby podejmowania uchwały wzywającej do przestrzegania tego zakazu. Podkreślić należy, że wskazany w petycji Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 nie wprowadza żadnych ograniczeń dla osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko Covid-19”.