Jak Tychy mają wyglądać w 2030 roku? Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

Urząd Miasta Tychy zachęca tyszan do wspólnego działania nad stworzeniem dokumentu opisującego strategię miasta na najbliższe lata. Od 18 listopada do 3 grudnia mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę.

UM Tychy
Urzad1

Jak informuje Urząd Miasta Tychy anonimową ankietę można wypełnić od 18 listopada do 3 grudnia. Przekazane w ten sposób informacje pozwolą uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze tyszan i tyszanek.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej oraz w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl.

Kilka słów o strategii miasta Tychy

Jak możemy przeczytać na stronie tyskiego magistratu Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument planistyczny, wyznaczający główne cele i kierunki, dzięki którym miasto będzie mogło rozwijać się dynamiczniej w najbliższej dekadzie. Dokument jest także jednym z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez gminę, pozwala też na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów.

Pierwszym etapem rozpoczęcia prac nad dokumentem jest podjęcie przez Radę Miasta Tychy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia strategii. Określa ona między innymi tryb i harmonogram dalszych działań. W połowie przyszłego roku planowane są konsultacje społeczne projektu Strategii, a wszystkie prace nad dokumentem powinny zakończyć się do końca 2022 r.

– Procedura opracowania strategii rozwoju gmin i jej zakres merytoryczny zostały uregulowane w ustawodawstwie krajowym – w ustawie z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Zgodnie z nowymi zasadami projekt strategii będzie konsultowany nie tylko z mieszkańcami, ale także z sąsiednimi gminami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nowością, a zarazem obowiązkowym elementem strategii będzie opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej w postaci graficznej, określenie ram finansowych strategii oraz zalecenia dotyczące prowadzenia polityki przestrzennej w gminie – informują tyscy urzędnicy

Za koordynację wszystkich działań, związanych z przygotowaniem Strategii odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

Ocena warunków życia w mieście w 2013 roku

Na potrzeby opracowania strategii miasta Tychy, w 2013 roku urzędnicy przygotowali ocenę warunków życia w mieście.

Jak możemy przeczytać w opracowaniu strategii rozwoju 2020+ 80% badanych mieszkańców oceniło wtedy warunki życia w Tychach jako dobre. Odmiennego zdania było tylko 1,1% badanych.

Jak możemy przeczytać w opracowaniu strategii 2020+ „Zdecydowana większość mieszkańców przypisała wysokie oceny niemal wszystkim analizowanym cechom, które mogą pełnić rolę wskaźników jakości życia, tj. zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych z konsumpcją oraz dostęp do punktów usługowych. Najniższe noty odnotowano natomiast przy ocenie możliwości znalezienia pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości”.

Do największych plusów miasta, mieszkańcy zaliczyli

  • obfitość zieleni,
  • dobrze rozwiniętą komunikację miejską
  • liczne, nowoczesne tereny i obiekty sportowo-rekreacyjne.

Wśród wad miasta mieszkańcy najczęściej wskazywali na

  • zły stan dróg
  • brud
  • ograniczoną ofertę i liczbę miejsc o charakterze kulturalno-rozrywkowym

Priorytety wskazane przez mieszkańców w 2013 roku

Zgodnie z treścią strategii 2020+ „spośród wyróżnionych dziedzin funkcjonowania miasta mających wpływ na życie, za najbardziej priorytetowe uznane zostały działania w obrębie gospodarki komunalnej. Za szczególnie istotne w tej kwestii mieszkańcy uznali powstanie mieszkań komunalnych oraz dalsze zagospodarowanie terenów zielonych. Na drugim miejscu pod względem istotności dla dalszego rozwoju miasta znalazły się dążenia do poprawy dostępu do usług służby zdrowia, na trzecim natomiast rozwój rynku pracy rozumiany przede wszystkim jako zwiększenie nowych miejsc pracy. W opiniach mieszkańców ważne były również następujące priorytety rozwojowe: rozszerzenie oferty kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej, podjęcie starań w kierunku stworzenia Dziennych Ośrodków Pobytu dla osób starszych oraz budowy Domu Spokojnej Starości, zwiększenia oferty w zakresie kształcenia, budowa obiektów usługowo-handlowych oraz realizacja programów wsparcia dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarcze”.

Jak podsumowali twórcy opracowania strategii rozwoju Tychów 2020+, mieszkańcy w 2013 roku chcieli, aby Tychy były przede wszystkim miejscem, w którym dobrze się mieszka i żyje.