Nowe inwestycje w Tychach w 2022 r. Nowe inwestycje, remonty i przebudowy

Wraz z przyjętą uchwałą budżetową na 2022 rok, pojawiła się lista zadań, które mają być wykonane przez miasto w nadchodzącym roku. Wśród nich znalazły się wydatki na edukację, nowe inwestycje, remonty i przebudowy.

Fundacja Tychy Dobre Miejsce
Tychy

Jak informuje urząd miasta największy udział w wydatkach bieżących - ponad 42% stanowią środki przeznaczone na oświatę i wychowanie. W 2022 roku na zadania własne oświaty (bez remontów i projektów unijnych) miasto przeznaczy 325 mln zł, o 15 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Wysokość przyznanej subwencji oświatowej oraz dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne wynosi 192 mln zł, więcej niż w roku 2021 o 9 mln zł. Wzrost wydatków bieżących jest wyższy niż wzrost środków otrzymywanych z budżetu państwa, a różnica między tymi dwoma wartościami stale się powiększa. Łączna dopłata miasta do funkcjonowania oświaty wzrosła na przestrzeni ostatnich 5 lat z 78 mln zł w roku 2018 do 133 mln zł w roku 2022.

Subwencja oświatowa i dotacje z budżetu państwa nie pokrywają kosztów osobowych. W 2018 r. koszty osobowe przewyższały środki z budżetu państwa o 15 mln zł, a w 2021 r. różnica ta wyniesie już 36 mln zł.

Na dotacje dla niepublicznych placówek w 2022 r. zabezpieczono środki w wysokości 66 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w 2021 r. Na przestrzeni ostatnich 5 lat środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych wzrosły o 65% (z poziomu 37 mln zł w 2018 r. do 66 mln zł w roku przyszłym).

Zaplanowane remonty w 2022 roku

Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2022 r. wynosi 21 mln zł i obejmuje głównie:

 • remonty dróg – 11 mln zł
 • remonty placówek oświatowych – 2,6 mln zł
 • remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez MZBM – 1,5 mln zł

Środki na remonty zostaną uzupełniona w trakcie roku po rozstrzygnięciu przetargów i zwolnieniu części środków zaplanowanych na inne zadania.

Jakie inwestycje powstaną w 2022 roku?

W ramach dochodów majątkowych w 2022 r. ujęto środki w łącznej kwocie 96 mln zł, z czego 90 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej do realizacji 8 zadań inwestycyjnych. Największe z nich to:

 • Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem,
 • modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy,
 • budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji.
 • odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach.

- Są to środki z kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Podziału środków z nowej perspektywy na lata 2021-2027 możemy spodziewać najwcześniej w trakcie 2022 r. po zaakceptowaniu przez instytucje unijne Krajowego Planu Odbudowy oraz po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu pierwszych konkursów przez regionalne instytucje dofinansowujące – mówi Andrzej Dziuba.

Nowe inwestycje drogowe w Tychach

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2019 roku, główne prace zaplanowano na rok 2021 i 2022 - planowany termin zakończenia to 30 czerwiec 2022 rok. Całkowity koszt zadania planowany jest na ponad 124 mln zł, z czego prawie 98 mln zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania zewnętrznego - środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa ulic Piaskowej i Palmowej .

W 2021 roku miasto zajęło się uregulowaniem spraw terenowo-prawnych, natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi w latach 2022 i 2023. Łączny koszt to ponad 19 mln zł, całość finansowana będzie ze środków własnych.

Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego

Planowo do realizacji ma dojść w latach 2022-2023. Miasto jest na etapie kończenia dokumentacji projektowej. Łączne środki zabezpieczone na to zadanie to 13,8 mln zł.

Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2021 roku. Przy Szpitalu Wojewódzkim powstanie wielopoziomowy parking Park&Ride ze 117 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, 48 miejscami dla rowerów oraz 22 dla motocykli. W ramach zadania przebudowane mają zostać istniejące ciągi piesze, wybudowane zostaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 675 m oraz wymienione zostaną dwie wiaty przystankowe po obu stronach ul. Wyszyńskiego. Całkowita wartość zadania to 14,9 mln zł, z czego 11,5 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwiec 2022 r.

Rozbudowa ul. Lokalnej

Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2023-2024. Zabezpieczono środki własne w wysokości 8 mln zł, co stanowi 50% kosztorysu inwestorskiego. Pozostałe 50% miasto chce sfinansować ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wniosek będzie składany w 2022 roku). Łączny koszt inwestycji (razem z odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi) wyniesie 17,7 mln zł.

Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku. Zakres obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,2 km, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Całkowita wartość zadania z odszkodowaniami za grunty to 14,2 mln zł.

Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Obecnie miasto jest na etapie ukończenia dokumentacji projektowej. Łączne środki zabezpieczone na to zadanie wraz z odszkodowaniami za grunty to 5,5 mln zł. Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ponad 0,5 km. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, chodnik, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej

Na opracowanie koncepcji, projektu i wkład własny miasta w latach 2022-2024 zabezpieczono łącznie kwotę 2,6 mln zł. Miasto otrzymało już wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na te środki – zostaną one wprowadzone do planu w trakcie przyszłego roku po opracowaniu koncepcji i rozbiciu na poszczególne lata planowanego okresu realizacji.

19 nowych projektów drogowych

W planach na najbliższe lata zabezpieczono środki na opracowanie 19 projektów inwestycji drogowych w tym m.in.:

 • przebudowy ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II,
 • rozbudowy ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej,
 • rozbudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej,
 • budowy ul. Spacerowej,
 • budowy parkingów przy ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej

Rewitalizacja nabrzeża Jeziora Paprocańskiego

W 2022 roku ma rozpocząć się II etap budowy przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim – na ten cel wygospodarowano 10,3 mln zł. W latach 2022-2023 wybudowany zostanie budynek dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową, pomosty, slipy, ścieżki pieszo-jezdne i oświetlenie.

Kolejne inwestycje miejskie z zakresu kultury fizycznej zaplanowane w latach 2022-2023 to budowa boiska przy ul. Edukacji – 7,4 mln zł i budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek – 6,5 mln zł.

Więcej o budżecie miasta na 2022 rok: Budżet miasta na 2022 rok uchwalony. Wydatki przewyższają dochody