Radni na sesji Rady Miasta Tychy zatwierdzili budżet za rok 2020

27 maja 2021 roku, radni Tychów większością głosów (21 za, 3 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Urząd Miasta Tychy

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie na sesji Rady Miasta Tychy:

- Realizacja budżetu miasta w 2020 r. w związku pandemią COVID-19 była bardzo dużym wyzwaniem. Ogłoszony w marcu stan epidemii negatywnie wpłynął na wiele sfer przede wszystkim na gospodarkę - ogłoszony lockdown przy pierwszej i drugiej fali zachorowań spowodował problemy finansowe przedsiębiorstw, co przełożyło się również na wzrost bezrobocia. Duże utrudnienia dotknęły także sferę oświaty, kultury i sportu - zamknięto placówki oświatowe, obiekty sportowe i kultury, odwoływano imprezy. Na bieżąco monitorowaliśmy sytuację finansową naszego miasta, a niepewna sytuacja gospodarcza była dużym ograniczeniem przy planowaniu kolejnych kroków, jeśli chodzi o dostosowanie budżetu do pandemicznych realiów

Pierwszy taki przypadek od 11 lat!

Pandemia miała dwojakie skutki jeśli chodzi o budżet:

  • z jednej strony spowodowała utratę dochodów – ubytek wystąpił przede wszystkim w udziałach w podatkach PIT i CIT, gdzie wpływy były o 12 mln zł niższe niż w 2019 r. (Spadek dochodów z tych tytułów był pierwszym takim przypadkiem od 11 lat czyli od 2009 roku). Biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich 5 latach notowano coroczne wzrosty średnio o 9% czyli o ok. 18 mln zł rocznie, łączny ubytek dochodów z PIT i CIT, uwzględniający również zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w II półroczu 2019 r., należałoby szacować na ok. 30 mln zł. Ucierpiały również dochody z najmu obiektów i pomieszczeń, z biletów wstępu do obiektów sportowych czy z opłat parkingowych,
  • z drugiej strony pandemia wywołała konieczność poniesienia wydatków wcześniej nieplanowanych – zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do pracy zdalnej itp. Łącznie na cele związane z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem COVID-19 gmina wydała 19,6 mln zł, przy czym ze środków własnych 2,2 mln zł.
- Mimo tak trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej wykonanie budżetu miasta przebiegło bez większych zakłóceń, a zdecydowaną większość remontów i inwestycji zakończono zgodnie z planowanym terminem – dodaje prezydent Dziuba.

Iluzorycznie dobry wynik

W 2020 dochody budżetu miasta mimo zaplanowanego deficytu udało się zrealizować z 4,2 mln zł nadwyżką w budżecie. Tak samo wydatki budżetu miasta wyniosły o 48,4 mln zł mniej w stosunku do planu. Ostatecznie miasto zamknęło budżet za rok 2020 z nadwyżką wynoszącą 9,7 mln zł.

- Ten iluzorycznie dobry wynik budżetu spowodowany był wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 40,3 mln zł. Środki te stanowiące pomoc państwa w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wpłynęły na konto miasta we wrześniu i grudniu 2020 r. W roku ubiegłym wykorzystaliśmy z tej puli 10,5 mln zł, co oznacza, że pozostałe 30 mln zł wpłynęło na dodatni wynik finansowy 2020 r. Środki te wykorzystamy na inwestycje w roku bieżącym – mówi Urszula Dryka – Skarbnik Miasta Tychy.

Nadwyżka operacyjna w latach 2017 – 2020

To nadwyżka operacyjna pokazuje, ile miasto może przeznaczyć na inwestycje lub spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Im jej poziom wyższy tym można prowadzić bardziej ekspansywną politykę inwestycyjną. Nadwyżka operacyjna miasta w latach 2017 – 2019 osiągała poziom średnio 95 mln zł natomiast w 2020 r. spadła o ponad 25% do poziomu 70 mln zł. W roku 2021 dojdzie do kontynuacji tego negatywnego trendu. Urząd miasta szacuje, że nadwyżka w 2021 r. wyniesie ok. 30-40 mln zł, co jest wynikiem z jednej strony spowolnienia dynamiki wzrostu dochodów z PIT, a drugiej strony rosnących wydatków bieżących związanych ze wzrostem cen czy wzrostem pensji minimalnej itp.

Dynamika dochodów w latach 2017 – 2020

Dochody ogółem w 2020 roku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 8,3% czyli o 75,9 mln zł. Jednak na taki wzrost dochodów wpłynęły głównie dwa czynniki:

  • zmiana zasad wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, zgodnie z którą od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
  • wpływy uzyskane przez miasto na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19

czytaj więcej:

Tychy Urząd Miasta

Budżet miasta na 2022 rok uchwalony

Original 15

Miasto przyznało ponad 10 mln złotych dotacji

Mateusz Morawiecki

Samorządy mają otrzymać ponad 23 mld zł

Miasto wspiera tyskich strażaków

Miasto wspiera tyskich strażaków

Ozdobyswieta

Miasto Tychy montuje specjalne oświetlenie

Png 20211109 003524 0000

Radna apeluje o podświetlenie urzędu na biało-czerwono

Urząd Miasta Tychy

Tychy w czołówce rankingu gmin