Tyscy uczniowie uzyskali wyższe wyniki niż średnia w całej Polsce!

Od 25 do 27 maja uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali egzamin ósmoklasisty. Wyniki, jakie uzyskali tyscy uczniowie są wyższe niż średnia nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce.

Szkoła

Na podstawie opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną danych, średnie wyniki procentowe w Tychach z przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski są wyższe od uzyskanych średnich wyników procentowych w województwie i w kraju.

Ranking ósmoklasisty

W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w pierwszym terminie, napisali egzamin od 16 do 18 czerwca br.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 357 100 uczniów, w tym:

  • ok. 342 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,
  • ok. 14 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych.
  • Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 1 200 uczniów.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki – 47 proc., z języka angielskiego – 66 proc., z języka niemieckiego – 49 proc.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, tj. od 90 do 100 proc.

Z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów (2,8 proc.), matematyki – 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego – 109 903 uczniów (32,8 proc.), języka niemieckiego – 1 163 uczniów (12,4 proc).

4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

czytaj więcej:

Nauka

Ponad 500 uczniów zdało egzamin na kartę rowerową

Feliphe schiarolli hes6n UC1 M Vc unsplash

Dyskryminacja w tyskich szkołach? Znamy placówki

Samochodem przez Tychy 1995

Tak wyglądały Tychy w 1995 roku!

Najlepsze licea i technika w Tychach

Najlepsze licea i technika w Tychach

Oficjalne ślubowanie w tyskiej komendzie

Do służby w tyskiej komendzie wstąpili nowi policjanci!

Scott graham OQM Zw Nd3 Th U unsplash

Spisowe wtorki w tyskim urzędzie miasta

Spotkanie z policjantami nad Paprocanami

Dawka wiedzy dla dzieci od policjantów