Solidny zastrzyk gotówki na remont ogrzewania w domu. Trwa samorządowy program Stop Smog

Do końca marca 2023 r. trwa pierwszy nabór wniosków na spore dopłaty do remontów ogrzewania w domach mniej zamożnych mieszkańców miast aglomeracji. Wiele budynków może zyskać na wydajności energetycznej i zmniejszyć emisję spalin.

Program jest inicjatywą Metropolii GZM i dotyczy mieszkańców wszystkich miejscowości w niej zrzeszonych; na terenie Tychów obejmie dwadzieścia wybranych domostw. Pierwszy nabór wniosków prowadzony będzie do 31 marca 2023 roku. W przypadku, gdy wnioski złożone w tym czasie nie wyczerpią puli środków, odbędzie się nabór uzupełniający w terminie 2 września-30 listopada. Prace remontowe prowadzone będą w latach 2023-2025.

Dofinansowanie do 80 tysięcy przysługuje na wszelkie remonty ogrzewania.

Dopłatę uzyskać można na wszelkie prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków na ogrzewanie pomieszczeń i wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu na miejscu - szczegółowy zakres remontu określi audytor. Koszty ogrzania domu po remoncie nie mogą być wyższe, a w miarę możliwości jak najniższe - priorytetem jest jednak zmniejszenie emisji. Koszt prac nie może przekroczyć 53 000 złotych. Dodatkowo fundusz GZM zapewni finansowanie ogrzewania do 27 000 zł na gospodarstwo.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

Co istotne, po zakończeniu programu beneficjent, który otrzymał dofinansowanie przez co najmniej 5 lat nie będzie mógł zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować zainstalowanych urządzeń ani sprzedać budynku w okresie 5 lat od daty zakończenia prac remontowych.

W programie dofinansowania remontów Stop Smog uczestniczyć może spora liczba domów

Podstawowymi warunkami uczestnictwa jest posiadanie tytułu prawnego (właściciel/współwłaściciel, posiadacz/współposiadacz samoistny) zamieszkałego budynku jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym.

Powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 lub - w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne - łącznie 300 metrów kwadratowych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku powierzchnia przeznaczona na jej potrzeby nie może przekroczyć 10% powierzchni użytkowej budynku.

Budynek zgłoszony do programu wybudowany musi być na podstawie pozwolenia na budowę lub podobnego dokumentu wydanego przed 1 stycznia 2014.

Uczestnictwo w Stop Smog jest możliwe po spełnieniu kryteriów dochodowych

By móc skorzystać z funduszy, dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • dla gospodarstw jednoosobowych – 175% kwoty najniższej emerytury (obecnie 2 342,27 złotych);
 • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury (obecnie 1 673,05 złotych);

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują w tym gospodarstwie. Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę;
 • emerytury i renty;
 • wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych;
 • diety;
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki przedemerytalne;
 • dodatki kombatanckie;
 • stypendia studenckie;
 • żołd;
 • alimenty;
 • jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne;
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego;
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioskodawca nie może posiadać środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem).

Składanie wniosków i wyniki - kiedy, gdzie i jak

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać na stronie internetowej programu Stop Smog lub w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy (8 piętro, pokój 803). Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć lub wysłać listem poleconym do sekretariatu tego wydziału.

Wnioski rozpoznaje się według kolejności ich wpływu. Zestawienie wniosków zakwalifikowanych i odrzuconych będzie opublikowane na stronie projektu do 30 kwietnia.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania; w przypadku listów decyduje data stempla pocztowego.W celu oceny prawdziwości złożonych oświadczeń, w budynku którego dotyczy wniosek gmina może przeprowadzić wizję lokalną,

***

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu: tutaj i na stronach Metropolii GZM. Tyszanie mogą przesyłać pytania dotyczące naboru mailowo (oze@umtychy.pl) lub telefonicznie (32 776 39 15).

Oliwa z oliwek recycling

Może Cię zainteresować:

Kampania segregacji olejów jadalnych ruszyła w Tychach. Zdane do kontenera dadzą pożytek zamiast zatykać rury

Autor: Redakcja

12/02/2023

Śląskie lokalnie 2023 1

Może Cię zainteresować:

Dotacje do 5 tysięcy złotych na pożyteczny cel dostępne niemal dla każdego. Ruszył program Śląskie Lokalnie 2023

Autor: Redakcja

08/02/2023

Tychy GZM Niepodleglości Urząd Miasta

Może Cię zainteresować:

Władze Metropolii rozdzieliły 41 mln zł na gminne inwestycje. Część trafiła do Tychów i okolic

Autor: Redakcja

08/02/2023